.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2013-11-14
o szacunkowej wartości poniżej 130 000 euro dla dostaw.

Zawiercie, dn. 14.11.2013r.


1. Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Leśna 12, telefon 0326721615.
2. Określenie trybu zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania (Sprawa Nr PT-2370/6/2013), „Zakup paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu silnikowego w 2014 roku”.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.kppspzawiercie.pl 
SIWZ będzie można odebrać również osobiście w Sekcji Kwatermistrzowsko Technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12 , w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku ) w godz. od 8ºº do 15ºº , (przed upływem terminu do składania ofert). Formularz SIWZ – bezpłatny.
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw
płynnych:
1/. do 5.000 litrów benzyny bezołowiowej PB 95,lecz nie mniej niż 2.500 litrów,
Kod CPV: 09132100-4
2/. do 20.000 litrów oleju napędowego, lecz nie mniej niż 10.000 litrów.
Kod CPV: 09134100-8

5. Zakup będzie realizowany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający,działając na podstawie art.83 ustawy, nie dopuszcza możliwości składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (tzw. ofert wariantowych i częściowych).
7.Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od 1 stycznia 2014 roku, zakończenie – 31 grudzień 2014 roku.
8. Warunki wymagane od dostawców oraz wymagane dokumenty.
1/. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniający warunki, o których mowa w art.22,ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).
2/. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3/. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4/. Wszystkie wymagane do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: (max. Ilość 100%) 
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tę spośród ofert (nie podlegających odrzuceniu) ,która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans:
1/. ceny ofertowej - 80% - waga = 80
2/. rozpiętości dziennych cen sprzedaży - 10% - waga = 10 
3/. wysokości udzielonego rabatu (opustu) - 10% - waga = 10.
Skala punktów do oceny kryteriów: 1 - 100 punktów.
10. Miejsce i termin składania ofert.
1/. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.: w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul.Leśna 12. 42-400 Zawiercie.
- codziennie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku ) w godz. od 8.00 do 15.00.
2/. Ustala się termin składania (wpływu) ofert do siedziby zamawiającego do dnia 21 listopada 2013 roku , do godziny 10.00.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1/. Miejscem otwarcia ofert jest: Świetlica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12.
2/.Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2013 r. godz.11.00
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: asp.sztab. Julian Machura , w okresie poprzedzającym złożenie ofert w godz. od 8.00 do 15.00, telefon 326721615 wew.309.
Natomiast w sprawach istotnych dot. w/w przetargu nieograniczonego – kontakt tylko w formie pisemnej.
17. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg. formuły: „spełnia – nie spełnia”.
18. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 14 listopada 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 463516 - 2013.


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Marek Fiutak

Ogłoszono na stronie internetowej tut.KP PSP w dn. 14.11.2013r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. KP PSP w dn. 14.11.2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

  • użytkowników online: 37
  • odwiedzin dzisiaj: 593
  • odwiedzin wczoraj: 625