.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2012-11-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o szacunkowej wartości poniżej 130 000 euro dla dostaw .
Zawiercie, dn. 21.11.2012r.

1.Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
42-400 Zawiercie ul. Leśna 12, telefon 0326721615.
2.Określenie trybu zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania
(Sprawa Nr PT-2370/18/2012),
„Zakup paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu silnikowego
w 2013 roku”.
3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.kppspzawiercie.pl
SIWZ będzie można odebrać również osobiście w Sekcji Kwatermistrzowsko Technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12 , w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku ) w godz. od 8ºº do 15ºº , (przed upływem terminu do składania ofert). Formularz SIWZ – bezpłatny.
4.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw
płynnych:
1/.do 5.000 litrów benzyny bezołowiowej PB 95,lecz nie mniej niż 2.500 litrów, Kod CPV: 09132100-4
2/.do 20.000 litrów oleju napędowego, lecz nie mniej niż 10.000 litrów. Kod CPV: 09134100-8
5.Zakup będzie realizowany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
6.Zamawiający,działając na podstawie art.83 ustawy, nie dopuszcza możliwości składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (tzw. ofert wariantowych i częściowych).
7.Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od 1 stycznia 2013 roku, zakończenie – 31 grudzień 2013 roku.
8. Warunki wymagane od dostawców oraz wymagane dokumenty.
1/.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniający warunki, o których mowa w art.22,ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).
2/.Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3/.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4/.Wszystkie wymagane do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
9.Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: (max. Ilość 100%)
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tę spośród ofert (nie podlegających odrzuceniu) ,która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans:
1/.ceny ofertowej - 80% - waga = 80
2/.rozpiętości dziennych cen sprzedaży - 10% - waga = 10
3/.wysokości udzielonego rabatu (opustu) - 10% - waga = 10.
Skala punktów do oceny kryteriów: 1 - 100 punktów.
10.Miejsce i termin składania ofert.
1/.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.: w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul.Leśna 12. 42-400 Zawiercie.
- codziennie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku ) w godz. od 8.00 do 15.00.
2/.Ustala się termin składania (wpływu) ofert do siedziby zamawiającego
do dnia 30 listopada 2012 roku , do godziny 10.00.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania.
11.Miejsce i termin otwarcia ofert.
1/.Miejscem otwarcia ofert jest:
Świetlica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12.
2/.Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2012 r. godz.11.00.
12.Termin związania ofertą – 30 dni.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
16.Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: asp.sztab. Julian Machura , w okresie poprzedzającym złożenie ofert w godz. od 8ºº do 15ºº, telefon 0326721615 wew.309.
Natomiast w sprawach istotnych dot. w/w przetargu nieograniczonego – kontakt tylko w formie pisemnej.
17.Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg. formuły: „spełnia – nie spełnia”.
18.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 21 listopada 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 464120 – 2012.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Marek Fiutak

Ogłoszono na stronie internetowej tut. KP PSP w dn. 21.11.2012r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. KP PSP w dn. 21.11.2012r.
Pliki do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

  • użytkowników online: 46
  • odwiedzin dzisiaj: 454
  • odwiedzin wczoraj: 657