.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2012-10-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o szacunkowej wartości powyżej 130000 EURO dla dostaw i usług „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu” Sprawa: PT- 2370/15/2012

1. Zamawiający : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12, Zawiercie 42 – 400,
2. Określenie trybu zamówienia : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - www.kppspzawiercie.pl,.
4. SIWZ będzie można odebrać również osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12 w pok. Sekcji Kwatermistrzowsko Technicznej w godzinach od 900 do 1300 w dniach od poniedziałku do piątku po wcześniejszym pisemnym jej zapotrzebowaniu.
Formularz SIWZ - bezpłatny .
5. Określenie przedmiotu zamówienia ( wielkość lub zakres zamówienia ):
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu. Nr CPV: 34144210-3.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Termin wykonania zamówienia: 14.12.2012r.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych tj. którzy spełniają warunki dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw minimum :
3-ch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu przeznaczonych na potrzeby straży pożarnej, wraz z referencjami odbiorców lub użytkowników – załącznik nr 5.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 600.000,00 złotych.
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy wynosi co
najmniej 600.000,00 zł .
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS –u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- dowód złożenia wadium.
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków pod względem formalnym i merytorycznym analizując złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty w tym:
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS–u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 11 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 600.000,00 złotych.
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy wynosi co
najmniej 600.000,00 zł .
6) Wypełniony druk „OFERTA” - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
7) Wypełniony i parafowany wzór umowy - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,
8) Oświadczenie oferenta - załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,
9) Wypełniony formularz specyfikacji technicznej - załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji,
10) Dowód złożenia wadium.
11) Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby nie wymienionej w dokumencie potwierdzającym
uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.
12) Aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej ( CNBOP)
dla „średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu” w dniu składania ofert.
13) Świadectwo homologacji typu pojazdu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w zał. Nr 2. pkt.1, 2 i 3 składa dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10. Zamawiający przed przystąpieniem do postępowania wymaga wniesienia wadium
w kwocie: 15.000,00 PLN(słownie: piętnaście tysięcy PLN ) .
11. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: cena ( koszt ) - 100 %
12. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Zawierciu, ul. Leśna 12, do dnia : 19.11.2012 godz.: 10.30 .
13. Miejsce i termin otwarcia ofert : Sala szkoleniowo - sztabowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, ul. Leśna 12, w dniu : 19 listopada 2012 godz.: 11.00 .
14. Termin związania z ofertą - 60 dni.
15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
18. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

19. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
- asp.sztab.Julian Machura, Sekcja Kwatermistrzowsko Techniczna, w okresie poprzedzającym złożenie ofert w godz. od 900 do 1300, tel. 32 6721615 wew.309.
20. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 11.10.2012 Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – numer referencyjny: 2012-140968.

Podpisał:
Komendan Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg.mgr inż. Marek Fiutak

Zawiercie, dn.11.10.2012

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ na zakup średniego sam. ratowniczo - ganiczego z napem 4x4
- Załącznik nr 6 do SIWZ (specyfikacja techniczna - średni sam.rat.-gaśn. na podwoziu z napędem 4x4)

+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

  • użytkowników online: 52
  • odwiedzin dzisiaj: 459
  • odwiedzin wczoraj: 657