.Ogłoszenie o przetargu

2011-12-06
Ogłoszenie o przetargu o szacunkowej wartości poniżej 125000 euro dla dostaw na zakup paliw płynnych do środków transportowych w 2012 roku
 1. Zamawiający: 
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
  42-400 Zawiercie ul. Leśna 12, telefon 0326721615.

 2. Określenie trybu zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: 
  przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania 
  (Sprawa Nr PT-2370/19/2011), 
  "Zakup paliw płynnych do środków transportowych w 2012 roku".

 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - www.kppspzawiercie.pl
  SIWZ będzie można odebrać również osobiście w Sekcji Kwatermistrzowsko Technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12 , w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku ) w godz. od 8:00 do 15:00 , (przed upływem terminu do składania ofert). Formularz SIWZ - bezpłatny.

 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych:
  1. do 5.000 litrów benzyny bezołowiowej PB 95,lecz nie mniej niż 2.500 litrów,
   Kod CPV: 09132100-4
  2. do 20.000 litrów oleju napędowego, lecz nie mniej niż 10.000 litrów.
   Kod CPV: 09134100-8

 5. Zakup będzie realizowany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 6. Zamawiający,działając na podstawie art.83 ustawy, nie dopuszcza możliwości składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (tzw. ofert wariantowych i częściowych).

 7. Termin wykonania zamówienia:
  rozpoczęcie - od 1 stycznia 2012 roku, 
  zakończenie - 31 grudzień 2012 rok.

 8. Warunki wymagane od dostawców oraz wymagane dokumenty.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniający warunki, o których mowa w art.22,ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).
  2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.<
  3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wszystkie wymagane do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

 9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: (max. Ilość 100%)
  Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tę spośród ofert (nie podlegających odrzuceniu), która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans:
  1. ceny ofertowej - 80% - waga = 80
  2. rozpiętości dziennych cen sprzedaży - 10% - waga = 10
  3. wysokości udzielonego rabatu (opustu) - 10% - waga = 10. 
   Skala punktów do oceny kryteriów: 1 - 100 punktów.

 10. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.: w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul.Leśna 12. 42-400 Zawiercie. - codziennie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 15:00.
  2. Ustala się termin składania (wpływu) ofert do siedziby zamawiającego do dnia 15 grudnia 2011 roku , do godziny 10:00. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania.

 11. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  1. Miejscem otwarcia ofert jest: Świetlica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12.
  2. Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2011r. godz.11:00.

 12. Termin związania ofertą - 30 dni.

 13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:
  asp.sztab. Julian Machura , w okresie poprzedzającym złożenie ofert w godz. od 8oo do 15oo, telefon 0326721615 wew.309. Natomiast w sprawach istotnych dot. w/w przetargu nieograniczonego - kontakt tylko w 
  formie pisemnej. 

 17. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg. formuły:
  "spełnia - nie spełnia".

 18. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 6 grudnia 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 413312-2011.


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej


mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutak

Ogłoszono na stronie internetowej tut. KP PSP w dn. 6.12.2011r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. KP PSP w dn. 6.12.2011r.


Załączniki do pobrania:
+ AAA

Szukaj na stronie:

KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zakończeniu VI ETAPU naboru do służby w PSP na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Ogłoszenie o zakończeniu VI ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Czytaj dalej...

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 20
 • odwiedzin dzisiaj: 757
 • odwiedzin wczoraj: 719