.Skargi i Wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu lub upoważniony Z- ca  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w  sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek od godziny 16:00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. (32)6721733

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno- Kadrowa codziennie od  poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Telefon kontaktowy 0326721733

Skargi i wnioski można składać:
 • Listownie - na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul. Leśna 12 42-400 Zawiercie
 • Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12 Codziennie w godz. od 7.30 -15.30
 • Za pośrednictwem: ePUAP: /KPPSPZawiercie/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: komenda@kppspzawiercie.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga"; lub „Wniosek"
 • Faksem na numer: (32) 6721616 wew. 305
 • Ustnie do protokołu: Po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno- Kadrową tel. (32)6721733
WAŻNE! Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie. Skarga/wniosek powinien zawierać:
 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


PETYCJE

Osoby i' podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej :

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: Zmiany przepisów prawa. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję. Życia zbiorowego. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta /Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawiercie W przypadku braku właściwości, Komenda Powiatowa PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób). Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail. Tytuł petycji. Wskazanie adresata petycji. Wskazanie przedmiotu petycji. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów). Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.
 • Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody), Komenda Miejska/Powiatowa PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
 • Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie - na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul. Leśna 12 42-400 Zawiercie
 • Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12. Codziennie w godz. od 7.30 -15.30
 • Za pośrednictwem: ePUAP: /KPPSPZawiercie/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: komenda@kppspzawiercie.pl z zaznaczeniem w tytule „ Petycja”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W roku 2017 do Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu nie wpłynęła żadna petycja

+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 65
 • odwiedzin dzisiaj: 507
 • odwiedzin wczoraj: 589