.Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.
 • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zwane w skrócie SKKP powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu zawierciańskiego.
 • SKKP w Zawierciu funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania PSP w woj. śląskim. Nadrzędnym stanowiskiem kierowania dla SKKP w Zawierciu jest Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Katowicach w skrócie WSKR.
 • Służbę w SKKP pełnią strażacy PSP w systemie zmianowym 24/48. Rozkład służby: 24/48 – 24 godzin służby rozpoczynającej się o godzinie 8:00 i trwającej do godziny 8:00 dnia następnego, po której następuje 48 godziny czasu wolnego od służby.
 • Minimalną obsadę w siedzibie SKKP w Zawierciu stanowią 2 osoby (Dyżurny Operacyjny i Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego).
 • Służba pełniona jest w wydzielonych, zabezpieczonych i wyposażonych w środki techniczne pomieszczeniach.
 • W celu prawidłowego realizowania zadań operacyjnych, pełnione są również dyżury Nieetatowej Grupy Operacyjnej Komendy (w składzie: Oficer Operacyjny Komendy pełniący jednocześnie dyżur kierownictwa Komendy i Pomocnik Oficera Operacyjnego Komendy). Członkowie Nieetatowej Grupy Operacyjnej Komendy mogą pełnić służbę w siedzibie Komendy Powiatowej lub jako dyżur domowy na zasadach określonych przez Komendanta Powiatowego.
 • Dyżurny Operacyjny alarmuje Oficera Operacyjnego Komendy na polecenie Oficera Dyżurnego WSKR, a także w każdej sytuacji określonej w „Procedurze dysponowania dowództwa JRG i Nieetatowej Grupy Operacyjnej Komendy pełniącej dyżur domowy zgodnie z miesięcznym harmonogramem”. 8.Dyżurny Operacyjny alarmuje pozostałych członków grupy na polecenie Oficera Operacyjnego Komendy. 9.Wydział ds. operacyjno-szkoleniowych opracowuje miesięczne harmonogramy określające dni i godziny służb poszczególnych strażaków wydziału w Powiatowym Stanowisku Kierowania oraz dyżurów Nieetatowej Grupy Operacyjnej Komendy, który zatwierdza Komendant.
Zasady funkcjonowania SKKP
 • SKKP realizuje zadania na obszarze chronionym Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.
 • Do podstawowych zadań SKKP należy:
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym,
  • koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
  • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do WSKR,
  • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia,
  • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywanie tych informacji do WSKR,
  • współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych
  • pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
  • dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania,
  • prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń,
  • powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
  • prowadzenie komputerowych baz danych,
  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP,
  • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego,
  • utrzymywanie stałej łączności z WSKR w Katowicach i posterunkiem zamiejscowym PSP oraz prowadzenie ciągłego nasłuchu na częstotliwości kanału Krajowej Sieci Współdziałania.
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 74
 • odwiedzin dzisiaj: 498
 • odwiedzin wczoraj: 589