Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego należy w szczególności:
W zakresie zadań operacyjnych
 • Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych.
 • Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb.
 • Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
 • Analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 • Zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.
 • Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń.
 • Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
 • Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
 • Nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 • Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych.
 • Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.
 • Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG.
 • Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania.
 • Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową.
 • Bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.
W zakresie zadań szkoleniowych
 • Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
 • Organizacja szkolenia i doskonalenia specjalistycznego ( w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 • Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • Realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego strażaków Komendy Powiatowej.
W zakresie zadań informatyki
 • Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.
 • Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowe.
 • Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
 • Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych.
 • Planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych.
 • Sporządzani informacji i analiz z zakresu informatyki.
 • Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych.
 • Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej.
 • Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych.
 • Administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.
 • Utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych;
 • Nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
W zakresie zadań łączności
 • Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
 • Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione.
 • Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.
 • Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
 • Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowe.
 • Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG obszarze działania Komendy Powiatowej.
 • Planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik łączności.
 • Sporządzanie informacji i analiz zakresu organizacji łączności.
W zakresie zadań obronnych
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej.
 • Koordynowanie realizacji zadań obronnych.
W zakresie zadań ochrony informacji niejawnych
 • Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196 poz. 1631).
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Zapewnienie wymaganej ochrony, informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie.
 • Opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie kancelarii tajnej, podlegającej pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej.
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 108
 • odwiedzin dzisiaj: 554
 • odwiedzin wczoraj: 559