.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Telefon: (32) 6721615, 6721616

Fax: (32) 6721616 wew. 305

Email: komenda@kppspzawiercie.pl

1. Schemat Organizacyjny2. Podstawy prawne działania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zwana dalej "Komendą Powiatową", jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 88, poz. 400 z późniejszymi zmianami) i na podstawie art. 13a ust.1 wyżej cytowanej ustawy stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zwanego dalej "Komendantem Powiatowym".

Komenda Powiatowa jest jednostką budżetową działającą w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego zgodnie z art. 13a ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 88, poz.400 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Pań-stwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 38, poz. 375).


3. Majątek komendy

Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Komenda powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.


4. Regulamin organizacyjny


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:
  1. sposób kierowania pracą Komendy Powiatowej;
  2. strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
  3. zadania wspólne komórek i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
  4. wzory pieczęci i stempli;
  5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
  1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu zawierciańskiego w skład którego wchodzą następujące samorządowe jednostki administracyjne:
   • miasto Zawiercie,
   • miasto Poręba,
   • miasto i gmina Łazy,
   • miasto i gmina Ogrodzieniec,
   • miasto i gmina Pilica,
   • miasto i gmina Szczekociny,
   • gmina Irządze,
   • gmina Kroczyce,
   • gmina Włodowice,
   • gmina Żarnowiec.
  3. Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Zawiercie.
 2. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
  1. KW PSP – Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;
  2. OSP – Ochotniczą Straż Pożarną;
  3. JRG – Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
  4. KSRG – Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

  ROZDZIAŁ II
  Kierowanie pracą Komendy Powiatowej w Zawierciu

  1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
   1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego: projekty pism decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
   2. kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowe, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
   3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
   4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
   5. zakresy czynności zastępcy Komendanta Powiatowego oraz pracowników i strażaków Komendy Powiatowej;
   6. władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej, zarządzenia, decyzje, postanowienia, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.
  2. Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu;
   • dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku Komendy Powiatowej.

  ROZDZIAŁ III
  Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 3. W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
  1. Wydział Operacyjno – Szkoleniowy - symbol PR;
  2. Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza - symbol PZ;
  3. Sekcja Organizacyjno - Kadrowa - symbol POK;
  4. Sekcja Finansów - symbol PF;
  5. Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna - symbol PT;
  6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza - symbol PJRG.
  1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:
   1. Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;
   2. Sekcja Organizacyjno - Kadrowa;
   3. Sekcja Finansów;
   4. Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna;
  2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:
   1. Wydział Operacyjno – Szkoleniowy;
   2. Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.

  ROZDZIAŁ IV
  Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

  1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadnia z zakresu ochrony ludności.
  2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
  3. Sprawy nie uregulowanie niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.
  4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności;
   1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;
   2. podejmowanie działań związanych z wdrożeniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
   3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań;
   4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
   5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami KSRG;
   6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
   7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli , instytucje i organy władzy;
   8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
   9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych , przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
   10. realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa o higieny pracy;
   11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
   12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
   13. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
   14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
   15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
   16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 4. Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego należy w szczególności:
  - w zakresie zadań operacyjnych
  1. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych.
  2. Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb.
  4. Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu.
  5. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
  6. Analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
  7. Zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.
  8. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń.
  9. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
  10. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
  11. Nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.
  12. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych.
  13. Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.
  14. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG.
  15. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania.
  16. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową.
  17. Bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

  - w zakresie zadań szkoleniowych
  1. Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
  2. Organizacja szkolenia i doskonalenia specjalistycznego ( w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;
  3. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
  4. Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
  5. Realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego strażaków Komendy Powiatowej.

  - w zakresie zadań informatyki
  1. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.
  2. Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowe.
  3. Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
  4. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych.
  5. Planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych.
  6. Sporządzani informacji i analiz z zakresu informatyki.
  7. Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych.
  8. Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej.
  9. Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych.
  10. Administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.
  11. Utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych;
  12. Nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

  - w zakresie zadań informatyki
  1. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196 poz. 1631).
  2. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  3. Zapewnienie wymaganej ochrony, informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych.
  4. Kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie.
  5. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  6. Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  7. Prowadzenie kancelarii tajnej, podlegającej pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych,
  8. Nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej.
 5. Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej należy w szczególności:
  - w zakresie zadań kontrolno – rozpoznawczych
  1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych.
  2. Opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.
  3. Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
  4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej.
  5. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
  6. Opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych a także innych miejscowych zagrożeń.
  7. Opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
  8. Analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się.
  9. Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych.
  10. Organizowanie i prowadzeni działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  11. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
  12. Przygotowywanie projektów stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawach przekazywania do użytku obiektów budowlanych.
  13. Przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów.
  14. Wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o Ustawę „Prawo ochrony środowiska”.
  15. Wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
  16. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową.

  - w zakresie zadań służby BHP
  1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, oraz poprawę warunków pracy.
  3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  4. Przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków.
  6. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
  7. Uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 6. Do zadań Sekcji Organizacyjno – Kadrowej należy w szczególności:
  - w zakresie zadań kadrowych
  1. Realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Powiatowego.
  2. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódców Jednostek Ratowniczo Gaśniczych.
  3. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej.
  4. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów.
  5. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej.
  6. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowe.
  7. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej.
  8. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych, przekazywanie potrzeb w tym zakresie do komórki szkoleniowej.

  - w zakresie zadań archiwizacj
  1. Prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentacji tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

  - w zakresie zadań organizacyjnych
  1. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej.
  2. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego.
  3. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego.
  4. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej.
  5. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
  6. Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej.
  7. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej.
  8. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
  9. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej.
  10. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej.
  11. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego.

  - w zakresie zadań pomocy prawnej
  1. Zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej w celu świadczenia pomocy prawnej urzędowi Komendanta Powiatowego a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, oraz występowanie przed sądami i urzędami.
 7. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:
  1. Sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową.
  2. Prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej.
  3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
   • Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej;
   • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową;
   • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
   • zapewnieniu terminowego ściągania należności.
  4. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej.
  5. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych).
  6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej.
  7. Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 8. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:
  - w zakresie zadań kwatermistrzowskich
  1. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie.
  2. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego.
  3. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej.
  4. Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
  5. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych.
  6. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej.
  7. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku.
  8. Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku.
  9. Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej.
  10. Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej.
  11. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalanie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie.
  12. Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.
  13. Ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

  - w zakresie zadań techniki
  1. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego.
  2. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3. Obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej.
  4. Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi.
  5. Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych.
  6. Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.
  7. Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
 9. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:
  1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
  2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
  3. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.
  4. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
  5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
  6. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
  7. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń.
  8. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.
  9. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG.
  10. Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
  11. Udział w aktualizacji:
   1. stanu gotowości operacyjnej,
   2. procedur ratowniczych,
   3. dokumentacji operacyjnej.
  12. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
  13. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej Komendy Powiatowej przez rzecznika prasowego.
  14. Opracowywanie półrocznych harmonogramów czasu służby dla strażaków podziału bojowego.
  15. Prowadzenie rozliczenia czasu służby dla strażaków pracujących w systemie zmianowym.
 10. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w PSK i JRG określa regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

  ROZDZIAŁ V
  Wzory pieczęci i stempli

 11. Komenda Powiatowa używa:
  1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu”,
  2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu”,
  3. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu”,
  4. stempli nagłówkowych o treści:
   1. /Godło/
    KOMENDANT POWIATOWY
    PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
    W ZAWIERCIU woj. śląskie
   2. /Godło/
    KOMENDA POWIATOWA
    PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
    w Z AWIERCIU
    42-400 Zawiercie ul. Leśna 12
    tel. 032 67 216 15-16
  5. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  ROZDZIAŁ VI
  Postanowienia końcowe

  1. Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w Komendzie Powiatowej określa Regulamin Pracy i Służby Komendy Powiatowej.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa między innym tok pełnienia służby i funkcjonowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.
  1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej określa załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej określa załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 112
 • odwiedzin dzisiaj: 347
 • odwiedzin wczoraj: 558