Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, przewodów kominowych .

Z uwagi na stale rosnącą liczbę interwencji w budynkach mieszkalnych związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz nieszczelnością bądź niedrożnością przewodów kominowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu apeluje do mieszkańców powiatu zawierciańskiego o zachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji ww. urządzeń. Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższe zdarzenia stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Tylko w styczniu br. w województwie śląskim w wyniku tych zdarzeń, które doprowadziły do pożarów odnotowano 11 ofiar śmiertelnych i 57 osób rannych /w tym 9 dzieci/, w powiecie zawierciańskim jeden przypadek śmiertelny.

Podczas każdego pożaru powstaje duże zadymienie oraz szereg substancji niebezpiecznych wydzielających się podczas spalania palnych elementów wyposażenia wnętrz w mieszkaniu. W ciągu kilku minut niekontrolowanego procesu spalania ilość wydzielających się substancji szkodliwych powoduje po kilku wdechach zatrucie organizmu człowieka, niedotlenienie i w dalszej konsekwencji zgon. Należy zaznaczyć, że w 90% zgon człowieka nie jest spowodowany przez ogień i wysoką temperaturę lecz właśnie przez szkodliwe dla organizmu produkty spalania.

Zły stan techniczny /nieszczelność piecyków i pieców centralnego ogrzewania, nadmierne zużycie spirali grzewczej w grzejnikach elektrycznych, brak drożności przewodów kominowych/, pozostawianie bez stałego dozoru oraz niewłaściwa eksploatacja tych urządzeń i zasilających je instalacji może być przyczyną powstania i rozprzestrzeniania się pożaru w mieszkaniach oraz budynkach. Często dochodzi również do powstania pożaru w pomieszczeniach, w których znajdują się piece centralnego ogrzewania. Powyższe zdarzenia bardzo często powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego wskutek możliwości zatrucia się dymem i czadem wydobywającym się w czasie pożaru lub rozszczelnienia przewodów kominowych przy nieprawidłowej eksploatacji tych urządzeń.

Eksploatując urządzenia grzewcze należy zwrócić szczególną uwagę na fakt czyszczenia przewodów kominowych /dymowych, spalinowych/ w celu uzyskania ich drożności, które zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/ powinny być czyszczone co najmniej cztery razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej dwa razy w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym oraz co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. W myśl art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przewody kominowe /dymowe, spalinowe, wentylacyjne/ powinny być poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego stwierdzającego możliwość ich dalszej eksploatacj.

Częstym błędem jest ogrzewanie pomieszczeń za pomocą kuchenki gazowej, co, w wyniku długotrwałej eksploatacji kuchenki, może skończyć się poważnym zatruciem organizmu oraz składowanie materiału opałowego w pobliżu przewodów kominowych i pieców centralnego ogrzewania. Zdarza się również, że wspomniany materiał opałowy bezpośrednio przylega do nagrzanych części pieca i przewodu kominowego, od których, drogą promieniowania cieplnego ulega zapaleniu. Fakt ten nie jest zgodny z § 4 ust. 1 pkt 8a wyżej cytowanego rozporządzenia ponieważ przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100° C jest zabronione.

Eksploatując przenośne piecyki grzewcze, zgodnie z § 265 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/ należy umieszczać je na podłożu niepalnym, zachowując odległości co najmniej 0,6 m od części konstrukcyjnych budynku natomiast podłogę przed drzwiczkami palenisk wykonaną z materiałów łatwo zapalnych zabezpieczyć pasem materiału niepalnego o wymiarach 0,3x0,3 m.

Stosując do ogrzewania elektryczne urządzenia grzewcze nie należy ustawiać ich bezpośrednio na podłożu palnym. Powyższy zakaz wynika z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji... 

Reasumując powyższe podczas korzystania z urządzeń grzewczych w celu ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń należy przestrzegać następujących elementarnych zasad:

 • urządzenia grzewcze muszą być sprawne technicznie,
 • eksploatacja tych urządzeń musi być zgodna z zaleceniami producenta,
 • wykonywanie jakichkolwiek napraw tych urządzeń musi być dokonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • należy upewnić się czy instalacja elektryczna w pomieszczeniu jest przystosowana do obciążenia wynikającego z włączenia do sieci urządzenia grzewczego,
 • dokonywanie napraw bezpieczników instalacji elektrycznej /tak zwane watowanie/ jest niedopuszczalne,
 • przewody kominowe powinny być szczelne oraz poddawane okresowym czyszczeniom, składowanie materiałów palnych w pobliżu przewodów kominowych jest zabronione,
 • nie należy używać do rozpalania palenisk cieczy łatwo zapalnych /benzyna, nafta itp. ciecze/,
 • pozostawianie urządzeń grzewczych bez dozoru jest zabronione,
 • składowanie jakichkolwiek materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych jest zabronione,
 • nie należy ustawiać urządzeń grzewczych na podłożu palnym.
Biorąc pod uwagę powyższe i uwzględniając stale rosnącą liczbę interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz nieszczelnością bądź niedrożnością przewodów kominowych zasadnym jest wyposażanie budynków, mieszkań czy pomieszczeń w domowe systemy wykrywania pożaru - czujki pożarowe. W europie zachodniej czujki pożarowe są stosowane od wielu już lat z bardzo pozytywnym skutkiem. Nie ulega więc wątpliwości, że wszelkie przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia i mienia są priorytetowe bez względu na koszty, a koszt zakupu czujki w porównaniu ze stratami na jakie możemy być narażeni w wyniku powstania pożaru nie jest wysoki.

Do ochrony budynków mieszkalnych i gospodarstw domowych stosowane są tzw. autonomiczne domowe czujki pożarowe, które są w stanie już na samym początku powstania pożaru zasygnalizować o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Mają one za zadanie wykryć dym, płomień lub wzrost temperatury we wczesnej fazie rozwoju pożaru i powiadomić akustycznie mieszkańców o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Pożar wykryty we wczesnej fazie rozwoju jest możliwy do ugaszenia przez mieszkańców bez większych strat w mieniu, jednak nie wykryty w porę, przechodząc fazę rozgorzenia może być tragiczny w skutkach.

Domowy system wykrywania pożaru dzielimy na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich może pracować samodzielnie i dlatego też nosi nazwę: autonomicznej domowej czujki pożarowej. Zasilany jest baterią o napięciu 9 V, która pozwala na bezproblemową pracę czujki przez przynajmniej 1 rok. Drugi zaś rodzaj ma możliwość współpracy z systemami sygnalizacji włamaniowej i może być zasilany napięciem 12 V. Powyższy system produkowany jest przez zakłady urządzeń dozymetrycznych z możliwością zakupu w sklepach z artykułami elektrycznymi i elektronicznymi. Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych, montażu oraz kosztów zakupu można uzyskać z Internetu.

Reasumując, czujki pożarowe są urządzeniami stosunkowo nieskomplikowanymi o szerokich możliwościach zastosowania. Koszt ich zainstalowania jest nieporównywalnie mały w stosunku do strat, które mogą być spowodowane pożarem, który nie zostanie w porę wykryty. Czujki pożarowe są nie tylko źródłem informacji o powstałym zagrożeniu, ale są również podstawą do zapewnienia spokoju o życie swoje i najbliższych.

W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu apeluje, aby zachować szczególną ostrożność podczas eksploatacji urządzeń grzewczych, a tym samym nie dopuścić do powstania pożaru i stworzenia zagrożenia dla własnego zdrowia i życia oraz swoich najbliższych oraz rozważyć zasadność ochrony swoich mieszkań i budynków domowym systemem wykrywania pożaru.

+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

 • użytkowników online: 110
 • odwiedzin dzisiaj: 320
 • odwiedzin wczoraj: 558