Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych .

Wieloletnie statystyki dotyczące pożarów w rolnictwie, a w szczególności w indywidualnych gospodarstwach rolnych, wskazują, iż powstające pożary niosą za sobą duże straty w mieniu i dobytku. Najczęściej prowadzą do całkowitego zniszczenia zabudowy zagrodowej, zdarza się również rozprzestrzenienie ognia na budynki mieszkalne zlokalizowane w niewielkiej odległości od ww. budynków. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przypomina właścicielom gospodarstw rolnych o zasadach bezpieczeństwa pożarowego podczas zbiorów, transportu i składowania płodów rolnych. 

Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów przy zbiorze płodów rolnych obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo pożarowe tych prac. Podczas mechanicznego zbioru płodów rolnych zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, należy używać silniki elektryczne o odpowiednim stopniu ochrony a zastosowany układ napędowy powinien być ustawiony w odległości nie mniejszej niż 5 m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej. Silniki spalinowe należy ustawiać na podłożu niepalnym, z urządzeniem wydechowym zabezpieczonym przed wylotem iskier, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej. Paliwa niezbędne do pracy tych urządzeń należy przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych oraz tym podobnych prac. Nie wolno używać otwartego ognia i palić tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych. Miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania należy wyposażyć w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru np. pług do zaorania ziemi pomiędzy miejscem pożaru, a obszarem na który pożar mógłby się przenieść. 

Bardzo częstym błędem popełnianym przez właścicieli gospodarstw rolnych jest nieprawidłowe ustawianie stert, stogów i brogów związane z niezachowaniem wymaganych odległości od zabudowań, linii energetycznych i dróg publicznych, co w razie pożaru ww. stert stogów i brogów może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ognia na zabudowania i w krótkiej chwili można stracić cały dotychczasowy dobytek. Należy zatem pamiętać aby przy ustawianiu stert, stogów i brogów zgodnie z § 42 wyżej cytowanego rozporządzenia zachować co najmniej następujące odległości:
  • od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
  • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
  • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
  • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
  • od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
  • między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych /zaorane pasy ziemi/. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych należy okresowo sprawdzać ich wewnętrzną temperaturę. 

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu apeluje, aby zachować szczególną ostrożność i stosować się do powyższych zaleceń wynikających z wyżej cytowanego rozporządzenia podczas zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych, a tym samym nie dopuścić do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. 
+ AAA

Szukaj na stronie:

KONTAKT

Telefon: (32) 6721615

komenda@kppspzawiercie.pl

KALENDARIUM

Ważniejsze wdarzenia
()

Nie odnotowano ważniejszych wydarzeń w tym dniu.

Kliknij w wybraną datę, aby wyświetlić listę wydarzeń odnotowanych w tym dniu

Wyszukiwanie wydarzeń...

NEWSLETTER

Jeśli chesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz
się do newslettera.


Zapisywanie adresu...

ZapiszWypisz

  • użytkowników online: 124
  • odwiedzin dzisiaj: 558
  • odwiedzin wczoraj: 559